معرفی دوره

بخش اول ( تاثیر ارتباطات در کار و زندگی)

بخش دوم (ارتباطات و ابزار آن)

بخش سوم (نکات کلیدی ارتباطات)

بخش چهارم (مشخصات کانال های ترجیحی)